Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Tájékoztatjuk, hogy Ön az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (adatkezelő) Karrier Portálján tartózkodik. A portál az adatkezelő humánerőforrás igénye iránt érdeklődők számára nyújt információkat, amelyek ismeretében önként határozhat, hogy kapcsolatba kíván-e lépni Társaságunkkal, vagy az Aegon Magyarország cégcsoport bármely tagjával. A cégcsoport Humánpolitikai jellegű feladatait a cégcsoport tagok megállapodása alapján az Aegon Magyarország Zrt. Humánpolitika és Jövedelem Elszámolás igazgatósága szervezi. Ha Ön a kapcsolatfelvétel mellett dönt, szükségünk lesz a személyes adataira, amelyeket a kiválasztási eljárásban csak az előzetes hozzájárulása alapján kezelünk. Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adatkezelő és képviselő, valamint az adatvédelmi tisztviselő kiléte, elérhetőségei

Adatkezelő:

Neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Képviselő:

Neve: Kovács Éva – Humánpolitikai és Jövedelem-Elszámolás vezető
Elérhetősége: kovacs.eva@aegon.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Neve: dr. Nagy László
Elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő a kiválasztási eljárásban az Ön adatait AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ön hozzájárulása alapján kívánja kezelni.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat munkaerő toborzás, kiválasztás, humán erőforrás kezelés céljára használja fel az Aegon Magyarország cégcsoport tagjai, valamint az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, az Aegon CEE B.V. Magyarországi Fióktelep, és az Aegon Asset Management Value Hub B.V. Magyarországi Fióktelep érdekében.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az adatkezelő az Ön személyes adatait átadja az Aegon Magyarország cégcsoport azon tagjának, illetve az Aegon Magyarország Nyugdíjpénztárnak, az Aegon CEE B.V. Magyarországi Fióktelepnek, és az Aegon Asset Management Value Hub B.V. Magyarországi Fióktelepnek, ahol a humánerőforrás igény felmerült.

A cégcsoport tagjai:
az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.,
az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.,
az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.
az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.,
az Aegon Magyarország Közvetítő és Marketing Zrt.,
a Help24 Assistance Kft.

Adatait csak azon cégcsoport tagnak (vagy a Nyugdíjpénztárnak, vagy a CEE B.V.-nek, vagy a Value Hub B.V. -nek) fogjuk átadni, amelyik vállalkozás által meghirdetett állás iránt érdeklődik.

A cégcsoport tagok a fenti adatkezelési cél tekintetében, az adatkezelő HR Igazgatósága szervezésében, közös adatkezelők, mert mindannyian ugyanazon célra kívánják az Ön adatait kezelni.

Az adatkezelő karrier portálját a Nexum Magyarország Kft (székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15. nyilvántartási száma: 06-09-004861) készítette és üzemelteti. A fenti cég köteles bizalmasan kezelni az adatokat, azokat más célra nem használhatja fel. Az Aegon Karrierportálon gyűjtött személyes adatokat a Nexum Magyaroszág Kft. csak a honlap üzemeltetéséhez, valamint a regisztrálók által engedélyezett szolgáltatások végrehajtásához használja fel. Az adatkezelés biztonságát az adatkezelő és a Nexum Magyaroszág Kft. a közöttük fennálló szerződésben rögzített, az adatkezelő által az adatfeldolgozótól elvárt adatbiztonsági intézkedések biztosítják.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa az Aegon N.V. (székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia, nyilvántartási szám: 27076669) tulajdonában lévő Aegon EDC Limited  (székhelye: GB EH12 9SE Edinburgh, Edinburgh Park, Aegon Lochside Crescent, nyilvántartási száma: SC367146) biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az Aegon nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatairól nem hoznak döntéseket, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Ön által a munkaerő kiválasztás érdekében megadott személyes adatait csak addig kezeljük, ameddig az adatkezelő dönt az Ön esetleges alkalmazásáról. Ha döntés Önnel egyetértésben a foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötése, adatait nem töröljük, hanem egy új jogalappal, az Önnel kötött szerződés alapján kezeljük. Ha választás nem Önre esik, adatait töröljük kivéve, ha kéri, hogy adatait a jövőben esetleg felmerülő munkaerő igényünk megoldásához tartsuk nyilván.

Az érintett jogai

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk figyelmét, ha foglalkoztatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a foglalkoztatási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz / adatfeldolgozóhoz továbbítsuk. Feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztás ideje alatt adatai kezelésre adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás jogát nem gyakorolhatja attól az időponttól, amikortól az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése lesz.

Érintetti jogait az Aegon Magyarország Zrt. honlapján www.aegon.hu/adatvedelem felületen, telefonon a 06-1/477-4800 telefonon, vagy postai úton a 1091 Bp. Üllői út 1. címre  küldött levélben gyakorolhatja.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulhat. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait nem köteles megadni a kiválasztási eljárásban való részvételhez, de ha nem adja meg, nem tud részt venni az eljárásban.

Ha a kiválasztási eljárásban az adatkezelő Önnel egyetértésben az Ön foglalkoztatása mellett dönt, személyes adatait a szerződés megkötése érdekében meg kell adnia. A személyes adatok megadása feltétele a szerződés megkötésének, ennek hiányában a foglalkoztatási jogviszony nem jön létre.

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali eljárást, és profilalkotást.

További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a kiválasztástól eltérő célra nem használjuk.